ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT ITI

Statutární město Plzeň je Nositelem ITI PMO a působí rovněž jako orgán zajišťující výkon zprostředkujícího subjektu ITI (dále také ZS ITI) pro vybrané operační programy (IROP, OP VVV, OP PIK), a to na základě veřejnoprávní smlouvy s řídícím orgánem daného operačního programu.

Hlavní činnosti ZS ITI

  • zajišťuje kontakt se žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytuje jim informace vztahující se k realizaci integrované strategie rozvoje území
  • navrhuje soubor kritérií pro výběr projektů, včetně ověřování souladu integrovaných projektů s integrovanou strategií rozvoje území, které předloží ke schválení příslušnému řídicímu orgánu,
  • vypisuje výzvy pro předkládání integrovaných projektů v souladu s řídicí dokumentací,
  • provádí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných projektů,
  • provádí věcné hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů, bude-li pro výzvu stanoveno,
  • vyjadřuje se k podstatným změnám v integrovaných projektech.

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 mezi statutárním městem Plzeň a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byla uzavřena dne 28.6.2016.

Veřejnoprávní smlouva s IROP

Veřejnoprávní smlouva s OP PIK

Veřejnoprávní smlouva s OP VVV

 

Projekt Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti III. (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000249) je financován z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020. Cílem projektu je prostřednictvím funkce ZS ITI zajistit plynulou realizaci integrované strategie ITI, jejímž výsledkem bude úspěšné čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých realizovaných projektů.