STRATEGIE PLZEŇSKÉ AGLOMERACE 21+

SPA 21+ 

Výše uvedená verze byla schválena Radou a Zastupitelstvem města Plzně dne 29. března 2021.

O dokumentu

Ambicí Integrované územní Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ (dále jen „SPA“) je stanovit hlavní cíle regionálního rozvoje v horizontu 7 let. Dokument úzce navazuje na cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, který vychází ze Strategického rámce ČR 2030.

Hlavním smyslem SPA je definovat, jaké intervence by měly být realizovány v Plzeňské aglomeraci tak, aby byla podporována konkurenceschopnost a nalézána řešení podporující udržitelný rozvoj území.

Strategie Plzeňské aglomerace aktuálně nezohledňuje žádné potenciální dopady pandemie COVID-19 na kteroukoliv z rozvojových oblastí. S ohledem na neexistenci relevantních dat není možné negativní či pozitivní dopady reálně hodnotit či predikovat. Zpracování a struktura SPA vychází ze závazného metodického pokynu Národního orgánu pro koordinaci (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a reaguje, zejména ve své strategické části, na požadavky řídících orgánů jednotlivých operačních programů, a to ve vazbě na zajištění možnosti financování opatření SPA ze Strukturálních fondů EU. V případě, že by v budoucnu došlo k přehodnocení věcných, územních či finančních priorit z důvodů specifikovaných dopadů pandemie COVID-19 na evropské, národní či regionální úrovni, bude na to reagovat i strategická část SPA.

Proces tvorby

V této chvíli je finalizována analytická a strategická část, obsahující strategické cíle a opatření, které byly dne

 • červen 2020: Projednány strategické cíle a opatření SPA na kulatých stolech, kde bylo přítomno na 50 územních partnerů. Více informací např. v tomto článku.
 • říjen 2020: V užších pracovních skupinách konzultována provázanost konkrétních projektových záměrů na jednotlivá opatření a zároveň vyhodnocována jejich relevantnost ke strategii, stav připravenosti a schopnost financování.
 • říjen/prosinec 2020: paralelně probíhala bilaterální jednání s jednotlivými řídicími orgány zaměřené na představení strategie a identifikování hlavních směrů, které by měly být z daného operačního programu financovány
 • listopad/prosinec 2020: Proběhlo dotazníkové šetření mezi odbornou i laickou veřejností, jenž bylo zaměřeno na hodnocení důležitosti jednotlivých opatřeních. Výsledky tohoto dotazníku např. v tomto článku.
 • 20/1/2021: Finalizace koncepční část strategie.
 • 8/2/2021: Připomínkové řízení koncepční části SPA ze strany členů řídicího výboru, pracovních skupin a vedení města Plzně. Cca 160 oslovených osob.
 • 25/1/2021: Uspořádán webinář pro členy RMP a ZMP, kde byla SPA 21+ představena.
 • 11/3/2021: ŘV ITI schválil SPA 21+ hlasováním per-rollam. Zápis z jednání ŘV ITI k náhledu zde
 • 22/3/2021: Uspořádán druhý webinář pro členy RMP a ZMP na téma SPA 21+.
 • 29/3/2021: SPA21+ schválena RMP, ZMP.

Další kroky

 • duben 2021: Zahájení spolupráce se zpracovatelem posouzení vlivu na životní prostředí (SEA).
 • červen 2021: Výzva pro předkládání koncepčních částí integrovaných strategií do národního hodnocení.
 • konec roku 2021: Dopracování 2. části SPA21+, tj. akčního plánu, který bude obsahovat konkrétní strategické projekty a finanční plány. 

Implementační část dokumentu je zatím v přípravě, protože je nutné postupovat podle nastavení národního Metodického pokynu pro integrované nástroje a regionální akční plány, který je v gesci MMR ČR.