STRATEGIE ITI PMO 14-20

 

 VIZE

Plzeňská metropolitní oblast v roce 2023 = Silný konkurenceschopný region

 GLOBÁLNÍ CÍL

Rozvoj konkurenceschopnosti PMO prostřednictvím spolupráce výzkumných organizací včetně univerzit s podnikatelskou praxí, rozvoje lidských zdrojů především v technických oblastech a oborech s vysokou přidanou hodnotou, migrace perspektivní pracovní síly s vysokou kvalifikací a zvýšení celkové atraktivity PMO pro život.

 STRATEGICKÝ CÍL 

SC 1 - Evropské centrum techniky

Zaměření na techniku je vzhledem k tradičním technickým odvětvím a vhodným podmínkám pro její rozvoj hlavním potenciálem rozvoje PMO. Tento strategický cíl je základním kamenem celé strategie. Druhý strategický cíl uvedený níže tvoří pouze jeho podporu a nelze samostatně realizovat.

SC 2 - Region bez rizik a bariér

Aby se PMO mohla stát Evropským centrem techniky, je třeba získat, vychovat a udržet odborníky v technických oborech. Proto je nutné zatraktivnění plzeňské metropolitní oblasti. K tomu největší mírou přispěje eliminace bariér a rizik v území. Druhý strategický cíl podporuje první.

Finanční alokace strategie ITI 

Operační program

Vyjednaná výše finanční alokace dotační prostředky (v tis. Kč)

 IROP  984 755
 OP D  990 900
 OP VVV  503 200
 OP PIK  370 000
 OP ŽP  200 000
 OP Z  102 000
CELKEM 3 150 855