SC 5: UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A OBCÍ

Níže naleznete výčet opatření strategického cíle SPA21+ Udržitelný rozvoj měst a obcí u nichž bude uplatněn nástroj ITI. 

Opatření 5.1.1 Revitalizace historického potenciálu sídel

Podpora revitalizace nemovitých a movitých kulturních památek a dalších historických objektů včetně objektů a ploch v památkových rezervacích a zónách a podpora revitalizace doplňkové infrastruktury za účelem ochrany, zachování a zpřístupnění historických hodnot pro širokou veřejnost (rezidenti, návštěvníci) a s vazbou na sociální (vzdělanost, identita, informovanost) a ekonomický rozvoj. Podpora ekonomizace kulturního dědictví ve vazbě na rozvoj udržitelného cestovního ruchu a budování veřejné infrastruktury cestovního ruchu přístupné jak návštěvníkům, tak rezidentům.

Bude financováno z IROP - SC 4.4.

VÝZVA

Výzva vyhlášena 4/4/2022 - 29/4/2022.

Šablonu zasílejte na iti@plzen.eu.

Dokumenty:

 

Opatření 5.1.2 Revitalizace veřejných prostranství

Zkvalitňování, revitalizaci a vytváření nových veřejných prostranství (včetně vybavení a technické infrastruktury) se zaměřením na posílení sociálně aktivizační funkce prostranství (volnočasové aktivity - setkávání obyvatel, relaxace a odpočinek, občerstvení, kultura), posílení kvality a komfortu pobytových charakteristik zaváděním zelené infrastruktury (regulace teplotních výkyvů, kvalita ovzduší, retence vody), posílením funkčního řešení primárně urbanizovaných veřejných prostranství s vysokou koncentrací obyvatel (přehlednost, orientace v prostoru a směrování toků pěší dopravy včetně sociální bezpečnosti).

Bude financováno z IROP - SC 2.2.

VÝZVA

Výzva vyhlášena 4/4/2022 - 29/4/2022.

Šablonu zasílejte na iti@plzen.eu.

Dokumenty:

 

Opatření 5.2.1 Rozvoj veřejných služeb v cestovním ruchu

Podpora rozvoje veřejných služeb cestovního ruchu, např. informačních služeb (informační centra), navigačních systémů, digitalizace turistické nabídky, turistický informační systém, služby v rámci veřejných turistických atraktivit)

Bude financováno z IROP - SC 4.4

VÝZVA

Výzva vyhlášena 4/4/2022 - 29/4/2022.

Šablonu zasílejte na iti@plzen.eu.

Dokumenty:

 

Opatření 5.2.2 Doplnění nabídky atraktivit (produktů) cestovního ruchu

Opatření je zaměřeno na udržitelný, environmentálně šetrný rozvoj cestovního ruchu, na inovace v cestovním ruchu a vytváření nabídky nových zajímavých turistických atraktivit (industriální cestovní ruch, příběhová turistika, gastro turistika, filmová turistika, barokní turistika, ekoturistika, agroturistika, kongresová turistika apod.), popř. integrované nabídky turistických produktů, které jsou z hlediska udržení turistů regionu (a tedy z důvodu zvýšení
ekonomického profitu) klíčové.

Bude financováno z IROP - SC 4.4.

VÝZVA

Výzva vyhlášena 4/4/2022 - 29/4/2022.

Šablonu zasílejte na iti@plzen.eu.

Dokumenty: