SC 4: VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Níže naleznete výčet opatření strategického cíle SPA21+ Veřejná vybavenost u nichž bude uplatněn nástroj ITI. 

Opatření 4.1.1 Zvyšování kvality vzdělávací soustavy předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání

Optimalizace kapacit, zvyšování dostupnosti a kvality MŠ, ZŠ a školských zařízení a zkvalitňování vzdělávací infrastruktury základního, předškolního, zájmového a neformálního vzdělávání. Opatření se zaměřuje jak na vzdělávací infrastrukturu, tak na zvyšování kvality vzdělávací soustavy zlepšováním personálních kapacit (zvyšování kvality pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků) a zvyšováním vybavenosti škol a zařízení moderními vzdělávacími prostředky (pomůckami) s ohledem na rozvoj všech žádoucích kompetencí dětí
a žáků.

Bude financováno z IROP - SC 4.1.

VÝZVY

Výzvy vyhlášeny 4/4/2022 - 29/4/2022.

Šablonu zasílejte na iti@plzen.eu.

Dokumenty:

 

Opatření 4.1.2 Zvyšování kvality a dostupnosti zdravotních a sociálních služeb

Opatření je zaměřeno na realizaci následujících činností: (i) doplnění zdravotních služeb ambulantní a terénní zdravotní péče v rámci celé Plzeňské aglomerace, včetně okrajových částí (dostupnost kvalitní základní zdravotní péče je stěžejní pro celkovou atraktivitu území pro bydlení žádoucích skupin obyvatel); (ii) infrastrukturní a technické zajištění dostupnosti sociálních služeb v reakci na aktuální sociální vývoj ve společnosti, tj. zejména stárnutí obyvatelstva a předpokládaný nárůst potřeby pobytových zařízení, terénní a ambulantních služeb pro seniory a osoby se zdravotním či kombinovaným postižením (např. dlouhodobá a následná péče, integrovaná zdravotně-sociální péče, paliativní a hospicová péče). V této části je opatření též zaměřeno na podporu rozvoje společensky žádoucího bydlení (sociální bydlení, finančně dostupné bydlení); (iii) přípravu systému sociálních a dalších souvisejících služeb zejména v oblastech bydlení, vzdělávání, bezpečnosti a trhu práce na aktivity sociální inkluze osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených (osoby s nízkou kvalifikaci, osoby obtížně uplatnitelné na trhu práce, osoby opouštějící trh práce z důvodu ekonomických změn, ekonomičtí migranti neuplatnitelní na trhu práce v Plzeňské aglomeraci, apod.). Opatření je v této části též zaměřeno na zavádění udržitelných služeb, které umožní slaďování pracovního a rodinného života obyvatel Plzeňské aglomerace a služeb navazujících svým charakterem na sociální služby.

Bude financováno z IROP - SC 4.2.

Bude financováno z OPZ+ - SC 2.1 h).

VÝZVY IROP

Výzvy vyhlášeny 4/4/2022 - 29/4/2022.

Šablonu zasílejte na iti@plzen.eu.

Dokumenty:

SBĚR PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ DO OPZ+

Sběr projektových námětů ukončen.

 

Opatření 4.1.3: Rozvoj vybavenosti pro kulturní, sportovní a zájmovou činnost

Rozvoj stávající a doplnění nové infrastruktury pro aktivity v oblasti kultury, sportu a spolkové činnosti. Naplňování opatření směřuje k udržení a obnově stávajících zařízení a k realizaci nové vybavenosti (v oblasti kultury např. paměťové instituce, kreativní průmysl, moderní umění; v oblasti sportu např. nová zázemí pro vnitřní a venkovní sportování, podpora moderních – tendenčních sportovních směrů).

Bude financováno z IROP - SC 4.4.

VÝZVA

Výzva vyhlášena 4/4/2022 - 29/4/2022.

Šablonu zasílejte na iti@plzen.eu.

Dokumenty: