SC 3: MOBILITA

Níže naleznete výčet opatření strategického cíle SPA21+ Mobilita u nichž bude uplatněn nástroj ITI. 

Opatření 3.2.1 Vytvoření inteligentního integrovaného dopravního systému Plzeňské aglomerace

Opatření se zaměřuje na vytvoření kombinovaného dopravního systému, který umožní snadnou dostupnost všech částí Plzeňské aglomerace provázáním různých druhů dopravy se záměrem dopravně zklidnit centrální část Plzeňské aglomerace a minimalizovat nákladní transportní dopravu v centru města Plzeň a v intravilánech obcí Plzeňské aglomerace. Realizace povede k zefektivnění dopravní dostupnosti a obslužnosti zejména exponovaných částí jádra Plzeňské aglomerace a k podstatnému snížení ekologické zátěže pro území. Opatření se též zaměřuje na dokončení konceptu integrovaného dopravního systému města Plzně vybudování potřebné infrastruktury pro plynulou návaznost různých druhů dopravy (odstavná parkoviště, trati hromadné dopravy, parkování v centrálních částech města, přestupní terminály, vozový park hromadné dopravy, infrastruktura pro bezmotorovou dopravu, inteligentní informační a řídící systémy). Součástí komplexního pojetí opatření je též podpora ekologických a udržitelných forem dopravy, a to zejména zajištěním propojení částí Plzeňské aglomerace cyklostezkami, elektrifikace MHD (rozvoj trakce), zrychlení a zpřesnění provozu MHD (vyhrazené bus pruhy, preference SSZ, vyhrazené komunikace) a odstraňováním bariér pro pěší dopravu.

Bude financováno z IROP - SC 6.1.

Bude financováno z OP D - SC 1.2 a OP D - SC 3.1.

VÝZVA

Výzva vyhlášena 4/4/2022 - 29/4/2022.

Šablonu zasílejte na iti@plzen.eu.

Dokumenty: