SC 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Níže naleznete výčet opatření strategického cíle SPA21+ Životní prostředí u nichž bude uplatněn nástroj ITI. 

Opatření 2.1.1 Zadržování vody v krajině a sídlech

Výstavba a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů, oddílné kanalizace apod. s cílem využití dešťové vody v území. Jedná se o retenci vody jak v urbanizovaných územích (zelené střechy, polopropustné povrchy, stromové aleje atd.), tak v přírodní krajině (přírodě blízké aktivity – meze, remízky, vhodná skladba hospodářských plodin apod.). Součástí opatření je realizace klimatického monitoringu s využitím inteligentních digitálních systémů

Bude financováno z OP ŽP - SC 1.3.

VÝZVA

Výzva vyhlášena 4/4/2022 - 29/4/2022.

Šablonu zasílejte na iti@plzen.eu.

Dokumenty:

 

Opatření 2.2.1 Výstavba zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Podpora výstavby zařízení na výboru energie z OZE – solární, fotovoltaické, vodní, větrné s důrazem zejména na využití ploch v urbanizovaném území.

Bude financováno z OP ŽP - SC 1.2.

VÝZVA

Výzva vyhlášena 4/4/2022 - 29/4/2022.

Šablonu zasílejte na iti@plzen.eu.

Dokumenty:

 

Opatření 2.2.2 Zvýšení recyklace a využití odpadů

Podpora projektů vedoucích k hospodářskému využití odpadů, a to jak energetickému (např. rozšíření kapacity spalovny komunálních odpadů s využitím tepla pro vytápění objektů), tak výrobnímu (zpracování, recyklace, výroba).

Bude financováno z OP ŽP - SC 1.5

VÝZVA

Výzva vyhlášena 4/4/2022 - 29/4/2022.

Šablonu zasílejte na iti@plzen.eu.

Dokumenty:

 

Opatření 2.2.3 Zefektivnění hospodaření s energií

Podpora projektů zavádění opatření a systémů vedoucích k úsporám energií, resp. k efektivnějšímu hospodaření s energií.

Bude financováno z OP ŽP - SC 1.1.

VÝZVA

Výzva vyhlášena 4/4/2022 - 29/4/2022.

Šablonu zasílejte na iti@plzen.eu.

Dokumenty: