ŘÍDICÍ STRUKTURA

Řídicí výbor

Řídicí výbor ITI stojí v čele hierarchie. Jeho úkolem je usměrňovat vývoj a naplňování integrované strategie a být tak řídicí jednotkou na straně nositele IN. Je ustanoven na základě principu partnerství a jsou v něm zastoupeni klíčoví hráči, kteří mají vztah k tématům řešeným prostřednictvím integrované strategie ve vymezené aglomeraci.

Řídicí výbor posuzuje přispění projektových záměrů k plnění cílů integrované strategie a vydává vyjádření o souladu daného projektu s integrovanou strategií. 

Složení Řídicího výboru a zápisy z jednání naleznete na záložce Dokumenty.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou zřízeny jako odborné platformy, na kterých jsou projednávány projektové záměry (PZ) žadatelů a jejich zařazení k financování z nástroje ITI. Zaměřují se převážně na úplnost informací, zda finanční požadavky odpovídají výši plnění indikátorů a zda je zajištěn soulad PZ se strategií ITI a může být předán k hodnocení Řídicímu výboru ITI. Pracovní skupina se koná vždy nejdéle do deseti dnů po ukončení příslušné výzvy nositele ITI.

Tematické zaměření a počet pracovních skupin odpovídá stanoveným hlavním oblastem ITI:

  • Aplikovaný výzkum
  • Mobilita
  • Vzdělávání
  • Zaměstnanost, sociální a zdravotní služby
  • Technická infrastruktura a životní prostředí

Každá pracovní skupina je vedena tematickým koordinátorem, který disponuje odbornými znalostmi v dané problematice. Skladbu poté doplňují odborníci na jednotlivé oblasti a případně žadatelé.

Zápisy z jednání jednotlivých PS naleznete na záložce Dokumenty.