PRIORITY A CÍLE ČR

EVROPSKÉ FONDY V ČR PO ROCE 2020

Česká republika bude moci po roce 2020 využít prostředky z mnoha evropských fondů a iniciativ. Ať již formou nevratných dotací, tak finančních nástrojů - výhodných půjček. Žadatelé se budou moci od příštího roku ucházet o podporu svých projektů v rámci osmi operačních programů, které navazují na programy současného období.

V gesci Ministerstva životního prostředí vzniká nový program zaměřený na uhelné regiony financovaný z fondu pro spravedlivou transformaci. Prostředky v rámci REACT-EU budou využity k vypsání nových výzev ještě v současném IROP 2014-2020. Program rozvoje venkova navrhuje Evropská komise nově vyčlenit mimo politiku soudržnosti. Finalizace návrhů jednotlivých programů je podmíněna schválením příslušné evropské legislativy. Předpokládaný termín zveřejnění prvních výzev z novcýh programů je 1. polovina roku 2022.

Přehled fin. zdrojů EU pro ČR na období 21-27

NOVÉ PROGRAMY A OBLASTI PODPORY

zdroj dotaceeu.czVÝCHODISKA A PRIORITY POLITIKY SOUDRŽNOSTI

zdroj dotaceeu.cz

Hlavní cíle PO 21-27PRIORITY A CÍLE ČR

Priority vycházející z potřeb na národní a regionální úrovni jsou v souladu s výše uvedenými pěti cíli Evropské komise. Struktura operačních programů a výčet podporovaných oblastí v programovém období 2021 – 2027 z těchto priorit a cílů vychází.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady pro fondy EU („Obecné nařízení“) a Rady pro EFRR a FS

 • pravidlo „n+2“ – velký tlak na čerpání v první polovině období
 • nižší míry spolufinancování EU
  • 85 % pro méně rozvinuté regiony („nad D1“)
  • 70 % pro přechodové regiony („pod D1“)
  • 40 % pro vyspělejší regiony (Praha)

POZOR! Aktuální statistické údaje již některé území posouvají na úroveň 75%!

 • tematická koncentrace
  • členské státy, jejichž poměr hrubého národního důchodu (HND) se rovná nebo je vyšší než 75 % a nižší než 100 % průměru EU (tedy Česká republika) přidělí nejméně 45 % svých celkových zdrojů z EFRR na politický cíl "Inteligentnější Evropa" a nejméně 30 % na politický cíl "Zelenější Evropa"
  • nejméně 6 % zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na udržitelný rozvoj měst v rámci politického cíle "Evropa bližší občanům"

 

Zdroj webové stránky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - SRR ČR 2021+ a DotaceEU.cz - Programové období 2021-2027, kde naleznete také podrobnější informace.