Priority a alokace

Návrh celkové alokace pro ČR

Návrh celkové alokace pro ČR

 

Priority pro financování 2021 – 2027

Evropská komise určila pět cílů, na které poputují prostředky z evropských fondů v období 2021-2027. V jejich návaznosti ČR zpracovává priority pro financování s ohledem na své potřeby rozvoje a strategické dokumenty.

Politické cíle EU

 

Priority a cíle ČR

Priority vycházející z potřeb na národní a regionální úrovni jsou v souladu s výše uvedenými pěti cíli Evropské komise. Struktura operačních programů a výčet podporovaných oblastí v programovém období 2021 – 2027 z těchto priorit a cílů vychází.

Priority a cíle ČR

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady pro fondy EU („Obecné nařízení“) a Rady pro EFRR a FS

 • pravidlo „n+2“ – velký tlak na čerpání v první polovině období
 • nižší míry spolufinancování EU
  • 70 % pro méně rozvinuté regiony („nad D1“)
  • 55 % pro přechodové regiony („pod D1“)
  • 40 % pro vyspělejší regiony (Praha)

POZOR! Aktuální statistické údaje již některé území posouvají na úroveň 75%!

 • tematická koncentrace
  • členské státy, jejichž poměr hrubého národního důchodu (HND) se rovná nebo je vyšší než 75 % a nižší než 100 % průměru EU (tedy Česká republika) přidělí nejméně 45 % svých celkových zdrojů z EFRR na politický cíl "Inteligentnější Evropa" a nejméně 30 % na politický cíl "Zelenější Evropa"
  • nejméně 6 % zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na udržitelný rozvoj měst v rámci politického cíle "Evropa bližší občanům"

 

Přehled operačních programů pro programové období 2021 – 2027

Názvy operačních programů jsou předběžné a budou předmětem dalšího projednávání, stejně jako upřesnění oblastí, které bude možné z těchto programů podporovat.

Přehled operačních programů 2021-2027

Zdroj webové stránky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - SRR ČR 2021+ a DotaceEU.cz - Programové období 2021-2027, kde naleznete také podrobnější informace.