PRIORITNÍ OSY

PO 1: Aplikovaný výzkum, technické obory a obory s vysokou přidanou hodnotou

PO 2: Mobilita

 Cílem této oblasti (PO2) je:

 •  odbourávání dopravních bariér
 • zvýšení dostupnosti veškerých služeb a funkcí v rámci metropolitní oblasti
 • naplnění strategického cíle evropského centra techniky zpřístupněním metropolitní oblasti kvalifikované pracovní síle
 • zefektivnit tím export a import důležitý pro rozvoj technických oborů

Tato oblast má vyčleněné dva specifické cíle:

SC2.1: Rozvoj páteřní sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

SC2.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

 • Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů (IROP 1.2)
 • Optimalizace a rozvoj cyklodopravy (IROP 1.2)
 • Vybudování a modernizace tramvajových tratí včetně související infrastruktury (OPD 1.4)
 • Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy (IROP 1.2)

Projektové záměry byly projednávány na Pracovní skupině Mobilita - zápisy z jednání zde>> a následně schváleny Řídicím výborem ITI - zápisy z jednání zde>>.

PO 3: Vzdělávání a zaměstnávání, sociální a zdravotní služby

Cílem této oblasti (PO3) je:

 • odstranění rizik a bariér v oblasti zaměstnávání
 • zajistit vyváženou nabídku a poptávku pracovní síly
 • zaručit poptávanou kvalifikovanou pracovní sílu uplatnitelnou na trhu práce
 • zpřístupnit vzdělání všem specifickým skupinám potenciálních žáků a studentů
 • směřovat k sociální inkluzi, eliminaci spociálně patologických jevů a zatraktivnění celé metropolitní oblasti jako předcházení sociálnímu vyloučení

Tato oblast má vyčleněné tři specifické cíle:

SC3.1: Dostupné vzdělávání

Proběhlo celkem 5 pracovních skupin Vzdělávání, které posuzují úplnost a kvalitu jednotlivých projektových záměrů - zápisy a termíny jednání zde>>.

Všech 28 projektových záměrů získalo souhlasné stanovisko ŘV ITI (Řídicí výbor).

Vzhledem k tomu, že alokace žádostí převyšuje celkovou alokaci pro vzdělávání stanovenou ve strategii, nebudou již v této oblasti vypisovány žádné další výzvy.

SC 3.2 Dostupné zaměstnávání

 Po schválení projektových záměrů nyní probíhá příjem projektových žádostí na ŘO OPZ do 28. 6. 2019.

 ŘO OPZ nepředpokládá prodloužení výzvy ani vyhlášení žádné následné výzvy.

SC 3.3 Dostupné sociální a zdravotní služby

Pravděpodobně na podzim 2019 proběhne poslední kolo výzev nositele ITI k příjmu projektových záměrů, neboť výzvy ŘO IROP na sociální podnikání, bydlení a služby končí k 31. 12. 2019.

Ke dni 31. 5. 2019 proběhlo 6 pracovních skupin Zaměstnanost a sociální oblast, které posuzují úplnost a kvalitu jednotlivých projektových záměrů - zápisy a termíny jednání zde>>.

Kromě jednoho projektového záměru, jehož obsah nesouhlasil s parametry předpesané výzvy, získaly všechny ostatní projektové záměry souhlasné stanovisko ŘV ITI (Řídicí výbor).

PO 4: Technická infrastruktura a životní prostředí