PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupiny jsou zřízeny jako odborné platformy, na kterých jsou projednávány projektové záměry (PZ) žadatelů a jejich zařazení k financování z nástroje ITI. Zaměřují se převážně na úplnost informací, zda finanční požadavky odpovídají výši plnění indikátorů a zda je zajištěn soulad PZ se strategií ITI a může být předán k hodnocení Řídicímu výboru ITI. Pracovní skupina se koná vždy nejdéle do deseti dnů po ukončení příslušné výzvy nositele ITI. 

Tematické zaměření a počet pracovních skupin odpovídá stanoveným hlavním oblastem ITI:

  • Aplikovaný výzkum
  • Mobilita
  • Vzdělávání
  • Zaměstnanost, sociální a zdravotní služby
  • Technická infrastruktura a životní prostředí

Každá pracovní skupina je vedena tematickým koordinátorem, který disponuje odbornými znalostmi v dané problematice. Skladbu poté doplňují odborníci na jednotlivé oblasti a případně žadatelé.