PO 3: Vzdělávání a zaměstnávání, sociální a zdravotní služby

Cílem této oblasti (PO3) je:

  • odstranění rizik a bariér v oblasti zaměstnávání
  • zajistit vyváženou nabídku a poptávku pracovní síly
  • zaručit poptávanou kvalifikovanou pracovní sílu uplatnitelnou na trhu práce
  • zpřístupnit vzdělání všem specifickým skupinám potenciálních žáků a studentů
  • směřovat k sociální inkluzi, eliminaci spociálně patologických jevů a zatraktivnění celé metropolitní oblasti jako předcházení sociálnímu vyloučení

 

Tato oblast má vyčleněné tři specifické cíle:

SC3.1: Dostupné vzdělávání

Proběhlo celkem 5 pracovních skupin Vzdělávání, které posuzují úplnost a kvalitu jednotlivých projektových záměrů - zápisy a termíny jednání zde>>.

Všech 28 projektových záměrů získalo souhlasné stanovisko ŘV ITI (Řídicí výbor).

Vzhledem k tomu, že alokace žádostí převyšuje celkovou alokaci pro vzdělávání stanovenou ve strategii, nebudou již v této oblasti vypisovány žádné další výzvy.

SC 3.2 Dostupné zaměstnávání

 

 Po schválení projektových záměrů nyní probíhá příjem projektových žádostí na ŘO OPZ do 28. 6. 2019.

 ŘO OPZ nepředpokládá prodloužení výzvy ani vyhlášení žádné následné výzvy.

SC 3.3 Dostupné sociální a zdravotní služby

 Pravděpodobně na podzim 2019 proběhne poslední kolo výzev nositele ITI k příjmu projektových záměrů, neboť výzvy ŘO IROP na sociální podnikání, bydlení a služby končí k 31. 12. 2019.

Ke dni 31. 5. 2019 proběhlo 6 pracovních skupin Zaměstnanost a sociální oblast, které posuzují úplnost a kvalitu jednotlivých projektových záměrů - zápisy a termíny jednání zde>>.

Kromě jednoho projektového záměru, jehož obsah nesouhlasil s parametry předpesané výzvy, získaly všechny ostatní projektové záměry souhlasné stanovisko ŘV ITI (Řídicí výbor).