OP Zaměstnanost

Operačním programem Zaměstnanost byly vyhlášeny první výzvy pro ITI. K nahlédnutí v záložce Výzvy. Následná výzva nositele ITI na předkládání projektových záměrů bude vyhlášena po finálním schválení dokumentu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Výzvy Operačního programu Zaměstnanost:

Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita 1.1  Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
Specifický cíl 1.1.1. Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
Číslo výzvy 03_16_045 – ITI
Název výzvy Integrované územní investice (ITI)
Druh výzvy Průběžná
Datum vyhlášení výzvy 31. 3. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ 4. 4. 2016
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 4. 4. 2016, 4:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 14. 12. 2018, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2022

 Celý text výzvy ke stažení zde: http://www.esfcr.cz/vyzva-045-opz

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Specifický cíl 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Číslo výzvy 03_16_048
Název výzvy Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva
Druh výzvy Průběžná
Datum vyhlášení výzvy 31. 3. 2016
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ 4. 4.2016
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 4. 4.2016, 4:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 14. 12. 2018 do 12 hod.
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2022

Celý text výzvy ke stažení zde: http://www.esfcr.cz/vyzva-048-opz

Projektové záměry bude možné podávat až po vyhlášení výzvy nositele ITI, což bude pravděpodobně v lednu 2017. Zatím je možná pouze konzultace projektových záměrů ohledně případného souladu/nesouladu se Strategií ITI plzeňské metropolitní oblasti.