OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V rámci tohoto Operačního programu byla vyhlášena výzva „Předaplikační výzkum“. Následná výzva nositele ITI pro tento program specifikuje upřesňující podmínky pro podávání projektových záměrů. Detailní informace jsou uvedeny v záložce Výzvy.

Výzva OP Výzkum, vývoj a vzdělávání:

Prioritní osa PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Specifický cíl SC 2 – Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
Číslo výzvy 02_18_069 – ITI
Název výzvy PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI
Druh výzvy kolová
Datum vyhlášení výzvy 22. 2. 2018
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ 22. 2. 2018, 10:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 22. 2. 2018, 10:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 17. 7. 2018, 14:00
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 71 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2022

Celý text výzvy ke stažení naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-predaplikacni-vyzkum-pro-iti-ii-c-02-18-069

Projektové záměry bude možné podávat po vyhlášení výzvy nositele ITI.