O ITI

Co jsou integrované teritoriální investice?

Integrované teritoriální investice (ITI – Integrated Territorial Investments) umožňují efektivní a transparentní implementaci integrované strategie rozvoje vymezeného území. Jsou nástrojem územního rozvoje, sloužícím k řešení vybraných problémů daného území vyžadujících integrovaný přístup. Tím se rozumí jak koncentrace aktivit, tak koncentrace zdrojů při shodě partnerů v území, aby byl výsledný efekt podpořených intervencí co největší. Na území České republiky bylo pro programové období vydefinováno 13 metropolitních oblastí/aglomerací. 

Nástroj ITI umožňuje plánovat, koordinovat a realizovat vybrané projekty, které budou financovány z vybraných specifických cílů šesti operačních programu ESIF – Integrovaný regionální operační program (IROP) a operační programy Doprava (OP D), Životní prostředí (OP ŽP), Zaměstnanost+ (OP Z+), Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a Jan Amos Komenský (OP JAK).

Nositelem strategie ITI zodpovědným za zpracování a naplňování integrované strategie na území PMO je město Plzeň, a to na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v aktuálním znění. Integrovaná strategie PMO vychází ze specifických potřeb území a musí přispívat k naplňování cílů a závazných ukazatelů operačních programů ESI fondů, z nichž je financována.

Zpracováním strategie ITI a dále vytvořením organizační a řídící struktury byl pověřen Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

 

Proč podat projekt do ITI?

SPA 21+ umožňuje realizovat předem identifikované strategické projekty v území díky alokovaným finančním prostředkům jednotlivých operačních programů (IROP, OPŽP, OPTAK, OPJAK, OPZ+, OPD). 

ITI jako nástroj regionální politiky

Prostřednictvím ITI dochází k podpoře vymezeného území. Podporovány jsou smysluplné projekty regionálního charakteru, které reagují na potřeby Plzeňské aglomerace a mají pozitivní dopad. 

S námi máte větší šanci na úspěch

Projekty předložené do výzev operačních programů určených pro nástroj ITI soutěží jen s projekty v rámci plzeňské aglomerace, na rozdíl od projektů hlásících se do výzev individuálních.

 

Projekt Řízení strategie ITI Plzeň 4 – nositel (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000308), spolufinancovaný  Evropskou unií z Operačního programu Technická pomoc, je zaměřen na podporu řízení Strategie ITI Plzeňské metropolitní oblastí 2014-2020 a zároveň na přípravu Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027.