Zpět

VÝZVY VYHLÁŠENY

Výzvy ke SBĚRU A AKTUALIZACI PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ITI Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ VYHLÁŠENY.


Statutární město Plzeň jako nositel integrované územní Strategie Plzeňské aglomerace 2021–2027 vyhlašuje výzvy č. 1–22 na předložení projektových záměrů do programových rámců Strategie Plzeňské aglomerace.

Termín
Datum vyhlášení výzev a zahájení příjmu projektových záměrů 4. 4. 2022
Datum ukončení příjmu projektových záměrů 29. 4. 2022

 

STRUČNÝ PŘEHLED VÝZEV

Číslo výzvy nositele Název výzvy Vazba na operační program a specifický cíl
1 Mateřské školy IROP 4.1
2 Základní školy IROP 4.1
3 Další vzdělávání IROP 4.1
4 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu IROP 6.1
5 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu IROP 6.1
6 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu IROP 6.1
7 Telematika pro veřejnou dopravu IROP 6.1
8 Multimodální osobní doprava IROP 6.1
9 Sociální bydlení IROP 4.2
10 Sociální služby IROP 4.2
11 Knihovny a muzea IROP 4.4
12 Památky IROP 4.4
13 Zelená infrastruktura IROP 2.2
14 Cestovní ruch IROP 4.4
15 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů OPŽP 1.1
16 Podpora energie z obnovitelných zdrojů OPŽP 1.2
17 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům OPŽP 1.3
18 Podpora přechodu na oběhové hospodářství OPŽP 1.5
19 ITS a prostorová data OPD 1.2
20 Infrastruktura městské drážní dopravy OPD 3.1
21 Služby infrastruktury OP TAK 1.1
22 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce OP JAK 1.1 04.04.2022