Zpět

Město přijalo dotaci z operačního programu Interreg Europe

Město Plzeň se prostřednictvím své příspěvkové organizace Útvaru koordinace evropských projektů zapojilo do projektu EURE z operačního programu Interreg Europe. Cílem tohoto operačního programu je prostřednictvím sdílení, výměny zkušeností a inovací zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje v zemích EU.  Zkratka projektu EURE v sobě ukrývá efektivní využívání městských politik v oblasti životního prostředí. Projekt identifikuje politické nástroje, které ovlivňují oblast životního prostředí, a to na evropské i národní úrovni. Plzeňským tématem v projektu je nástroj ITI, tedy integrované teritoriální investice.

Z pohledu města Plzně je jedná o unikátní projekt, který povede k posílení územní spolupráce a hlubší implementaci nástroje ITI. Projekt by měl pomoci posílit dialog mezi partnery - městem samotným, klíčovými stakeholdery v území a řídícími orgány jednotlivých dotčených operačních programů, a zajistit jednotný názor na implementaci nástroje od regionální přes národní až po evropskou úroveň.  Zapojení do projektu má za cíl posílit pozici nástroje ITI na regionální i národní úrovni. Významným impulsem pro zapojení do projektu byla také možnost výměny dobré praxe s ostatními partnery a možnost přenosu chytrých řešení a úspěšných projektů na úroveň plzeňské metropolitní oblasti a celého Česka.

Vedoucím partnerem projektu je sdružení měst Galicie (Španělsko) a severního Portugalska Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular. V rámci projektu si zapojení partneři společně se skupinou expertů z oblasti regionálního rozvoje vymění zkušenosti především v oblasti životního prostředí. Partnery projektu jsou kromě již zmiňovaného sdružení i Lublinské Vojvodství (Polsko), města Alba Iulia (Rumunsko), Riga (Litva), sdružení měst Atlantiku (se sídlem ve Francii), rozvojové agentury z Itálie a Kypru. Do projektu bude zapojen i poradní partner z Bruselu.

Oblast životního prostředí je pro plzeňskou metropolitní oblast jedním ze stěžejních témat v rámci přípravy dalšího programové období. Tato oblast a s ní spojené aktivity nabývají na významu i z důvodu, že do oblasti životního prostředí bude v příštím programovém období směřováno 30 % z celkových alokovaných prostředků z evropských fondů.

V neposlední řadě dojde prostřednictvím projektu k navázání nových kontaktů a spolupráce a tím i ke zvýšení prestiže města.

Stránky projektu: https://www.interregeurope.eu/eure/

17.04.2019