JAK POSTUPOVAT

Integrované nástroje jsou v českém systému čerpání finančních prostředků z evropských fondů v letech 2014 - 2020 „novinkou“. Každý takto významný krok s sebou kromě VÝHOD (zjm. rezervované finanční prostředky, tudíž minimální soutěž mezi žadateli), přináší i několik nevýhod (např. větší administrativní zátěž a s tím související náročnější schvalovací proces).

V první řadě je ale DŮLEŽITÉ vědět, že nástroj ITI není jakýmsi dalším operačním programem, ale jedná se o nástroj, který využívá různé specifické cíle ze šesti různých operačních programů k co nejefektivnějšímu dosažení cílů Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti (celý dokument je ke stažení v záložce „Dokumenty“).

Je tedy NUTNÉ, aby Váš projekt byl v první řadě v souladu se všemi podmínkami daného specifického cíle, které stanovuje konkrétní operační program, a zároveň, aby byly pro tento cíl alokovány finanční prostředky z ITI. Nástroj ITI plzeňské metropolitní oblasti se totiž váže pouze k následujícím specifickým cílům:

OP Doprava Specifický cíl 1.4
OP Životní prostředí Specifický cíl 1.1
Integrovaný regionální OP Specifický cíl 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.4
OP Zaměstnanost Specifický cíl 1.1.1; 2.1.1
OP Výzkum, vývoj, vzdělávání Specifický cíl 1.2
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Specifický cíl/Program

1.1/Inovace, Potenciál;

1.2/Služby infrastruktury, Spolupráce;

2.1/Poradenství

Abychom Vám proces schvalování co nejvíce usnadnili, pokusili jsme se zpracovat stručný návod, jak dojít k úspěšnému získání finančních prostředků pro svůj projekt prostřednictvím integrovaného nástroje ITI:

  1. Zjistěte, z jakého operačního programu je možno Váš projekt financovat a pokud se shoduje s některým z výše uvedených specifických cílů, pak
  2. po vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů vyplňte šablonu projektového záměru v souladu s podmínkami výzvy nositele (konzultace k vyplnění může probíhat průběžně).
  3. Po vyplnění a kontrole všech relevantních polí odešlete projektový záměr ve formátu .doc, .docx na emailovou adresu iti@plzen.eu.
  4. Nejpozději do 5 pracovních dnů budete manažerem ITI vyrozuměni o přijetí projektového záměru, výsledku první kontroly projektového záměru a zároveň obdržíte informaci o nejbližším termínu jednání Pracovní skupiny.
  5. Dostavte se na jednání Pracovní skupiny.
  6. Poté, co se pracovní skupina shodne na možnosti realizovat Váš projektový záměr, bude manažerem ITI předložen na nejbližším jednání Řídícího výboru ITI.
  7. V této chvíli již můžete provést registraci v systému ISKP2014+  (https://mseu.mssf.cz/), pokud jste tak již neučinili dříve, a začít si připravovat  plnou projektovou žádost (zatím bez finalizace).
  8. Řídící výbor projektový záměr zhodnotí a vydá Vyjádření o souladu / nesouladu projektového záměru se Strategií ITI plzeňské metropolitní oblasti. Toto vyjádření Vám bude vydáno manažerem ITI bezodkladně po projednání ŘV ITI.
  9.  Vyjádření Řídícího výboru ITI se poté stává povinnou přílohou projektové žádosti v systému ISKP2014+.
  10. Po finalizaci Vaší žádosti v systému ISKP2014+ přebírá projektovou žádost hodnotící komise řídícího orgánu, který s Vámi již bude dále komunikovat prostřednictvím interní depeše.