Integrovaný regionální operační program

Podporované specifické cíle:

  • SC 1.1 IROP – Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
  • SC 1.2 IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Aktivita – Nízkoemisní a bezemisní vozidla

Aktivita – Terminály

Aktivita - Cyklodoprava

  • SC 2.1 IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Aktivita – Sociální bydlení

Aktivita – Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby

  • SC 2.2 IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
  • SC 2.4 IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Aktivita – Infrastruktura základních škol

Aktivita – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol