Co je podporováno?

Níže naleznete výčet strategických cílů SPA 21+ a jejich opatření, u nichž bude uplatněn nástroj ITI

INOVACE, VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ

 • Zvýšení spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru

Podpora činností, při kterých budou v rámci podnikatelských aktivit (výroba, služby) do procesu implementovány a v praxi aplikovány výsledky či výstupy výzkumných a inovačních projektů. Jedná se též o podporu vzájemné  spolupráce soukromého (výkonného) sektoru a výzkumného sektoru – specifikace potřeb a požadavků → financování → realizace výzkumných projektů → aplikace výsledků projektů (např. vytváření klastrů či  echnologických platforem).

Bude financováno z OP JAK - SC 1.1, viz s. 22 programového dokumentu

 • Rozvoj výzkumné infrastruktury a technologií

Opatření je zaměřeno na infrastrukturní a technologickou podporu realizace zejména předaplikačního a aplikovaného výzkumu, a to jak ve specializovaných výzkumných organizacích, tak v organizacích, které následně výsledky výzkumu přímo implementují do praxe v rámci vlastní ekonomické činnosti.

Bude financováno z OP TAK - SC 1.1, viz s. 27 programového dokumentu.

 • Vznik a rozvoj moderních, ekonomicky perspektivních a udržitelných odvětví 

Podpora rozvoje ekonomických odvětví a ekonomických subjektů, které se zaměřují na moderní oblasti s vysokou přidanou hodnotou a koupěschopnou poptávkou, aplikují moderní technologie a jsou inovující. Podpora ekonomicky udržitelných oborů, které aplikují výsledky VaV, specializují se na perspektivní obory (inteligentní specializace) a pozici na trhu budují na bázi excelence. Jedná se zejména o podporu formou budování infrastruktury, ale i poskytováním poradenských, marketingových, popř. jiných specifických služeb souvisejících s rozvojem těchto odvětví (např. podnikatelské vouchery). Podpora je výrazně směřována do oblasti vzniku a rozvoje malých a středních podniků s různorodým ekonomickým zaměřením a potenciálem vnitřní i vnější konkurenceschopnosti. Podpora je zaměřena také na aktivity rozvoje vzdělanosti ve vazbě na potřeby trhu práce a perspektivních ekonomických odvětví. Dílčím cílem opatření je též vytváření podmínek pro udržení 84 vzdělaných obyvatel v regionu a minimalizace jejich odchodů mimo území Plzeňské aglomerace z ekonomických důvodů.

Bude financováno z OP TAK - SC 1.1, viz s. 27 programového dokumentu.

Bude financováno z OP Z - SC 1.1, viz s. 22 programového dokumentu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Zadržování vody v krajině a sídlech

Výstavba a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů, oddílné kanalizace apod. s cílem využití dešťové vody v území. Jedná se o retenci vody jak v urbanizovaných územích (zelené střechy, polopropustné povrchy, stromové aleje atd.), tak v přírodní krajině (přírodě blízké aktivity – meze, remízky, vhodná skladba hospodářských plodin apod.). Součástí opatření je realizace klimatického monitoringu s využitím inteligentních digitálních systémů.

Bude financováno z OP ŽP - SC 1.3, viz s. 41 programového dokumentu.

 • Výstavba zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Podpora výstavby zařízení na výboru energie z OZE – solární, fotovoltaické, vodní, větrné s důrazem zejména na využití ploch v urbanizovaném území.

Bude financováno z OP ŽP - SC 1.2, viz s. 35 programového dokumentu.

 • Zvýšení recyklace a využití odpadů

Podpora projektů vedoucích k hospodářskému využití odpadů, a to jak energetickému (např. rozšíření kapacity spalovny komunálních odpadů s využitím tepla pro vytápění objektů), tak výrobnímu (zpracování, recyklace, výroba).

Bude financováno z OP ŽP - SC 1.5, viz s. 52 programového dokumentu.

 • Zefektivnění hospodaření s energií

Podpora projektů zavádění opatření a systémů vedoucích k úsporám energií, resp. k efektivnějšímu hospodaření s energií.

Bude financováno z OP ŽP - SC 1.1, viz s. 30 programového dokumentu.

MOBILITA 

 • Zlepšení dopravní dostupnosti Plzeňské aglomerace

V oblasti silniční přepravy se jedná o napojení dosud nepřipojených oblastí Plzeňské aglomerace (zejména severní část) kvalitní silniční infrastrukturou na mezinárodní síť TEN-T. Zvýšení dostupnost periferních částí Plzeňské aglomerace, řešení přetížení exponovaných silničních úseků.

Bude financováno z IROP - SC 2.1, viz s. 36 programového dokumentu.

Bude financováno z OP D - SC 3.1, viz s. 38 programového dokumentu.

 • Vytvoření inteligentního integrovaného dopravního systému Plzeňské aglomerace

Opatření se zaměřuje na vytvoření kombinovaného dopravního systému, který umožní snadnou dostupnost všech částí Plzeňské aglomerace provázáním různých druhů dopravy se záměrem dopravně zklidnit centrální část Plzeňské aglomerace a minimalizovat nákladní transportní dopravu v centru města Plzeň a v intravilánech obcí Plzeňské aglomerace. Realizace povede k zefektivnění dopravní dostupnosti a obslužnosti zejména exponovaných
částí jádra Plzeňské aglomerace a k podstatnému snížení ekologické zátěže pro území. Opatření se též zaměřuje na dokončení konceptu integrovaného dopravního systému města Plzně vybudování potřebné infrastruktury pro plynulou návaznost různých druhů dopravy (odstavná parkoviště, trati hromadné dopravy, parkování v centrálních částech města, přestupní terminály, vozový park hromadné dopravy, infrastruktura pro bezmotorovou dopravu, inteligentní informační a řídící systémy). Součástí komplexního pojetí opatření je též podpora ekologických a udržitelných forem dopravy, a to zejména zajištěním propojení částí Plzeňské aglomerace cyklostezkami, elektrifikace MHD (rozvoj trakce), zrychlení a zpřesnění provozu MHD (vyhrazené bus pruhy, preference SSZ, vyhrazené komunikace) a odstraňováním bariér pro pěší dopravu.

Bude financováno z IROP - SC 2.1, viz s. 36 programového dokumentu.

Bude financováno z OP D - SC 1.2, viz s. 27 programového dokumentu.

VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

 • Zvyšování kvality vzdělávací soustavy předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání

Optimalizace kapacit, zvyšování dostupnosti a kvality MŠ, ZŠ a školských zařízení a zkvalitňování vzdělávací infrastruktury základního, předškolního, zájmového a neformálního vzdělávání. Opatření se zaměřuje jak na vzdělávací infrastrukturu, tak na zvyšování kvality vzdělávací soustavy zlepšováním personálních kapacit (zvyšování kvality pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků) a zvyšováním vybavenosti škol a zařízení moderními vzdělávacími prostředky (pomůckami) s ohledem na rozvoj všech žádoucích kompetencí dětí
a žáků.

Bude financováno z IROP - SC 4.1, viz s. 64 programového dokumentu.

 • Zvyšování kvality a dostupnosti zdravotních a sociálních služeb

Opatření je zaměřeno na realizaci následujících činností: (i) doplnění zdravotních služeb ambulantní a terénní zdravotní péče v rámci celé Plzeňské aglomerace, včetně okrajových částí (dostupnost kvalitní základní zdravotní péče je stěžejní pro celkovou atraktivitu území pro bydlení žádoucích skupin obyvatel); (ii) infrastrukturní a technické zajištění dostupnosti sociálních služeb v reakci na aktuální sociální vývoj ve společnosti, tj. zejména stárnutí obyvatelstva a předpokládaný nárůst potřeby pobytových zařízení, terénní a ambulantních služeb pro seniory a osoby se zdravotním či kombinovaným postižením (např. dlouhodobá a následná péče, integrovaná zdravotně-sociální péče, paliativní a hospicová péče). V této části je opatření též zaměřeno na podporu rozvoje společensky žádoucího bydlení (sociální bydlení, finančně dostupné bydlení); (iii) přípravu systému sociálních a dalších souvisejících služeb zejména v oblastech bydlení, vzdělávání, bezpečnosti a trhu práce na aktivity sociální inkluze osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených (osoby s nízkou kvalifikaci, osoby obtížně uplatnitelné na trhu práce, osoby opouštějící trh práce z důvodu ekonomických změn, ekonomičtí migranti neuplatnitelní na trhu práce v Plzeňské aglomeraci, apod.). Opatření je v této části též zaměřeno na zavádění udržitelných služeb, které umožní slaďování pracovního a rodinného života obyvatel Plzeňské aglomerace a služeb navazujících svým charakterem na sociální služby.

Bude financováno z IROP - SC 4.2, viz s. 73 programového dokumentu.

 • Zefektivnění činností veřejné správy

Rozvoj stávající a doplnění nové infrastruktury pro aktivity v oblasti kultury, sportu a spolkové činnosti. Naplňování opatření směřuje k udržení a obnově stávajících zařízení a k realizaci nové vybavenosti (v oblasti kultury např. paměťové instituce, kreativní průmysl, moderní umění; v oblasti sportu např. nová zázemí pro vnitřní a venkovní sportování, podpora moderních – tendenčních sportovních směrů).

Bude financováno z IROP - SC 1.1, viz s. 27 programového dokumentu.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A OBCÍ

 • Revitalizace historického potenciálu sídel

Podpora revitalizace nemovitých a movitých kulturních památek a dalších historických objektů včetně objektů a ploch v památkových rezervacích a zónách a podpora revitalizace doplňkové infrastruktury za účelem ochrany, zachování a zpřístupnění historických hodnot pro širokou veřejnost (rezidenti, návštěvníci) a s vazbou na sociální (vzdělanost, identita, informovanost) a ekonomický rozvoj. Podpora ekonomizace kulturního dědictví ve vazbě na rozvoj udržitelného cestovního ruchu a budování veřejné infrastruktury cestovního ruchu přístupné jak návštěvníkům, tak rezidentům.

Bude financováno z IROP - SC 4.4, viz s. 87 programového dokumentu.

 • Revitalizace veřejných prostranství

Zkvalitňování, revitalizaci a vytváření nových veřejných prostranství (včetně vybavení a technické infrastruktury) se zaměřením na posílení sociálně aktivizační funkce prostranství (volnočasové aktivity - setkávání obyvatel, relaxace a odpočinek, občerstvení, kultura), posílení kvality a komfortu pobytových charakteristik zaváděním zelené infrastruktury (regulace teplotních výkyvů, kvalita ovzduší, retence vody), posílením funkčního řešení primárně urbanizovaných veřejných prostranství s vysokou koncentrací obyvatel (přehlednost, orientace v prostoru a směrování toků pěší dopravy včetně sociální bezpečnosti).

Bude financováno z IROP - SC 2.2, viz s. 44 programového dokumentu.

 • Rozvoj veřejných služeb v cestovním ruchu

Podpora rozvoje veřejných služeb cestovního ruchu, např. informačních služeb (informační centra), navigačních systémů, digitalizace turistické nabídky, turistický informační systém, služby v rámci veřejných turistických atraktivit)

Bude financováno z IROP - SC 4.4, viz s. 87 programového dokumentu.

 • Doplnění nabídky atraktivit (produktů) cestovního ruchu

Opatření je zaměřeno na udržitelný, environmentálně šetrný rozvoj cestovního ruchu, na inovace v cestovním ruchu a vytváření nabídky nových zajímavých turistických atraktivit (industriální cestovní ruch, příběhová turistika, gastro turistika, filmová turistika, barokní turistika, ekoturistika, agroturistika, kongresová turistika apod.), popř. integrované nabídky turistických produktů, které jsou z hlediska udržení turistů regionu (a tedy z důvodu zvýšení
ekonomického profitu) klíčové.

Bude financováno z IROP - SC 4.4, viz s. 87 programového dokumentu.