CO JE ITI

Integrované územní investice (ITI – Integrated Territorial Investments) umožňují efektivní a transparentní implementaci integrované strategie rozvoje vymezeného území. Jsou tedy novým nástrojem územního rozvoje, sloužícím k řešení vybraných problémů daného území vyžadujících integrovaný přístup. Tím se rozumí jak koncentrace aktivit, tak koncentrace zdrojů při shodě partnerů v území, aby byl výsledný efekt podpořených intervencí co největší. Na území České republiky bylo nově definováno 7 metropolitní oblastí, jejichž jádry jsou největší města - Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem a Hradec Králové.

Plzeňská metropolitní oblast (dále také PMO) je tvořena 117 obcemi, zahrnuje kromě města Plzně také ORP Blovice, Kralovice, Rokycany, Nýřany, Stod a Přeštice. Žije zde 309 tis. obyvatel, tedy více než 50 % obyvatel Plzeňského kraje.

Nástroj ITI umožňuje ve vymezeném území plzeňské metropolitní oblasti plánovat, koordinovat a realizovat vybrané projekty, které budou financovány z vybraných specifických cílů pěti operačních programu ESIF – Integrovaný regionální operační program (IROP) a operační programy Doprava (OPD), Životní prostředí (OPŽP), Zaměstnanost (OPZ), Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV).

Nositelem strategie ITI zodpovědným za zpracování a naplňování integrované strategie na území PMO je město Plzeň, a to na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v aktuálním znění. Integrovaná strategie PMO vychází ze specifických potřeb území a musí přispívat k naplňování cílů a závazných ukazatelů operačních programů ESI fondů, z nichž je financována.

Město Plzeň jako nositel strategie ITI rozhodlo v lednu 2014 o zahájení přípravy integrované strategie. Jejím zpracováním a dále vytvořením organizační a řídící struktury ITI  byl pověřen Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

Oproti projektům hlásícím se do individuálních výzev musí integrované projekty splnit náročnější kritéria hodnocení a projít procesem schvalování (viz záložka Řídící struktura), naproti tomu však projekty předložené do výzev integrovaného nástroje ITI soutěží o podporu jen s obdobnými projekty v území PMO.

PMO má díky ITI zarezervovány prostředky ve výši 4 mld. Kč na programové období 2014 - 2020.

 

Projekt Řízení strategie ITI Plzeň 4 – nositel (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000308), spolufinancovaný  Evropskou unií z Operačního programu Technická pomoc, je zaměřen na podporu řízení Strategie ITI Plzeňské metropolitní oblastí 2014-2020 a zároveň na přípravu Strategie Plzeňské aglomerace 2021-2027.