ITI

Integrované územní investice („ITI“ – Integrated Territorial Investments) jsou nástrojem územního rozvoje, který umožňuje efektivní a transparentní implementaci územní strategie. Nástroj ITI vychází ze Strategie Evropa 2020 a dalších dokumentů evropské i národní úrovně. Na území České republiky byly nově definovány tzv. metropolitní oblasti. Jejich jádry jsou největší města-Praha, Brno, Ostrava, Plzeň.

Plzeňská metropolitní oblast je tvořena 117 obcemi, zahrnuje kromě města Plzně také ORP Blovice, Kralovice, Rokycany, Nýřany, Stod a Přeštice, žije zde 309 tisíc obyvatel, tedy více než 50% obyvatel Plzeňského kraje.

Nástroj ITI umožňuje ve vymezeném území metropolitní oblasti plánovat, koordinovat a realizovat vybrané projekty, které budou financovány z různých operačních programů. Nositelem ITI zodpovědným za zpracování a naplňování strategie integrovaných teritoriálních investic na území Plzeňské metropolitní oblasti je město Plzeň, a to na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v aktuálním znění. Integrovaná strategie plzeňské metropolitní oblasti vychází ze specifických potřeb území a musí přispívat k naplňování cílů a závazných ukazatelů operačních programů ESI fondů, z nichž je financována.

Město Plzeň jako nositel ITI pro plzeňskou metropolitní oblast rozhodlo v lednu 2014 o zahájení přípravy integrované strategie, zpracováním byl pověřen Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.