OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V rámci tohoto Operačního programu byla vyhlášena výzva „Předaplikační výzkum“. Následná výzva nositele ITI pro tento program specifikuje upřesňující podmínky pro podávání projektových záměrů. Detailní informace jsou uvedeny v záložce Výzvy.

Výzva OP Výzkum, vývoj a vzdělávání:

Prioritní osa PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Specifický cíl SC 2 – Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
Číslo výzvy 02_17_048 – ITI
Název výzvy PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI
Druh výzvy kolová
Datum vyhlášení výzvy 19. 1. 2017
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ 10. 2. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 10. 2. 2017, 10:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 20. 6. 2017, 14:00
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 54 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2022

 

Celý text výzvy ke stažení naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-048-predaplikacni-vyzkum-pro-iti

Projektové záměry bude možné podávat po vyhlášení výzvy nositele ITI.